Guía de axuda pago de taxas

Unha vez superadas a fases teóricas e práctica dun curso oficial de tempo libre, pódese solicitar o título correspondente expedido polala Xunta de Galicia. Para iso hai que cubrir os datos do formulario on-line disponible na nosa páxina web e adxuntar o resgardo de ter pagada a taxa que esixe a Xunta pola súa expedición. 

A continuación indicamos  o procedemento para pagala on-line ou para obter o impreso oficlal que che permite liquidala nunha oficina bancaria.:

Campo

Datos

Consellería

14-Política Social

Servizo/Servicio

003-Xuventude

Delegación

10-A Coruña

Taxa/Tasa

305204-Expedición títulos acreditativos da formación de monitor e director de tempo libre e campos de traballo

Obxecto/Objeto de pago

Seleccionar a que corresponde

Titulo de Monitor de tempo libre

Titulo de Director de tempo libre

Título de Director de campos de traballo

 • Pulse o botón “Validar”
 • Pulse o botón “Continuar”
 • Complete a sección “Suxeito/Sujeto pasivo” cos seus datos
 • Introduzca o seu email na sección “para retomar unha operación interrumpida”
 • Pulse o botón “Validar”
 • Pulse o botón “Continuar”
 • Complete os datos da sección “Tipo de ingreso”
 • No campo Tipo pode seleccionar entre telemático para pagos con tarxeta ou presencial para efectura o pago nunha entidade bancaria a escoller da lista “Entidade”.
 • Tras cumplimentar os datos pulse o botón “Validar”
 • Pulse o botón “Continuar”
 • Obterá un documento en pdf. Con este documento de ingreso, no caso de pagamentos de forma presencial, deberá realizar o pago da cantidade indicada en calquera oficina da entidade colaboradora que vostede seleccionou , a cal lle devolverá un número NRC identificativo do ingreso realizado.

Despois, deberá de retomar a operación usando a opción de "Operacións Realizadas" que atopará no menú principal e o NRC seralle requirido polo sistema para completar o proceso.

IMPORTANTE: No caso das autoliquidacións de impostos non se da por realizada a presentación soamente co ingreso, tamén ten que presentar a autoliquidación para que esta quede rematada.

A escola procederá á tramitación do título, unha vez se reciba a petición de expedición  exclusivamente a través do formulario web con toda a documentación precisa adxunta:

 1. Memoria das prácticas
 2. Certificado de fin de prácticas firmado polo titor/a das mesmas e co selo da entidade onde se realizaron. Tamén pode estar validado coa firma dixital.
 3. Modelo 730 ou 731 de pago da taxa correspondente.

A Xunta de Galicia é a responsable da emisión do título. Mentres dura este trámite, a Escola de Tempo Libre poderá expedir, a petición do/a interesado/a, un certificado de ter superado o curso. O certificado se enviará en pdf por correo electrónico. O alumno/a poderá pasar a recoller o orixinal nas instalación da escola ou poderá solicitar que se lle remita asumindo os gastos de envío.

Cando a Escola reciba o título emitido pola Xunta, enviará un correo electrónico para avisar. O/A alumno/a poderá pasar a recoller o orixinal nas instalación da escola ou poderá solicitar que se lle envíe asumindo os gastos de envío.
Este mesmo procedemento vale para solicitar o duplicado dun título xa expedido.

Máis Que Apoio Escolar
Grupo Scout Khanhiwara
CD Bosco
CD Belvís
Espazo Lúdico Papaventos
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Máis Que Apoio Escolar
Grupo Scout Khanhiwara
CD Bosco
CD Belvís
Espazo Lúdico Papaventos
Shadow