Plan de adecuación das actividades pola Covid-19 (verán)

A continuación indicamos ao completo o plan de adecuación das actividades de verán 2021 que o Centro Don Bosco porá en funcionamento por motivo da Covid-19. 

DESCARGA O PLAN DE ADECUACIÓN EN PDF

DESCARGA A DECLARACIÓN RESPONSABLE EN PDF

 

 1. Medidas específicas para o desenvolvemento do programa deste verán
  1. O control e prevención da transmisión como responsabilidade de todos
  2. Cumprimento de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias
  3. Protección dos colectivos de risco
  4. Inscrición no programa
  5. Adecuación e reorganización de actividades presenciais
  6. Entrega e recollida de participantes
  7. Medidas de control de acceso para participantes e persoal
  8. Medidas de prevención da transmisión
 2. Protocolo de actuación en caso de emerxencia ou risco de contaxio
  1. Participante con síntomas
  2. Actuación fronte a un caso confirmado de Covid-19 na actividade
  3. Reincorporación á actividade
 3. Condicións de participación, declaración responsable, obriga de información e consentimento informado
  1. Declaración responsable de non formar parte de grupos de risco nin convivir con grupo de risco
  2. Compromiso de notificación diaria do estado de saúde e de causa de ausencia
  3. Sinatura do documento de aceptación das condicións de participación, coa aceptación das medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias e consentimento informado

Co obxectivo de preservar a saúde e seguridade das persoas participantes e persoal responsable das actividades no contexto da crise sanitaria provocado pola Covid-19, o Centro Don Bosco establece un protocolo de actuación con medidas específicas para o desenvolvemento do programa deste verán. Estas medidas poderán variar en función da evolución epidemiolóxica no noso territorio e das instrucións das autoridades competentes. 

 1. O control e prevención da transmisión como responsabilidade de todos
 • As persoas participantes e os seus titores legais son responsables da súa situación particular fronte á Covid-19, de tal forma que se algunha presentase sintomatoloxía asociada coa Covid-19 non acudirá ás actividades e deberá comunicar esta circunstancia ao Centro Don Bosco chamando ao 981582243 ou enviando un correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..
 • As persoas responsables das actividades (director, persoal técnico e monitor) velarán polo adecuado cumprimento de todos os protocolos e normas establecidos para garantir a seguridade das actividades.
 • A organización subministrará xabón e xel hidroalcólico. Os rapaces e rapazas maiores de 6 anos deberán levar e usar de forma obrigatoria durante as actividades a súa propia máscara e recoméndase que os menores de 6 anos tamén a leven.
 • Reforzaranse as mensaxes de recordo dos comportamentos e distancia de seguridade, medidas de hixiene, etc.
 • Limitaranse os aforos en espazos pechados para garantir os principios de distancia de seguridade e prevención de contacto.

 

 1. Cumprimento de medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias
 • As medidas persoais de hixiene e prevención serán obrigatorias. Aqueles participantes ou as súas familias que incumpran as normas establecidas relativas as medidas de protección ante a Covid-19 poderán ser excluídos das actividades.

 

 1. Protección dos colectivos de risco
 • A posibilidade de participación de persoas que pertenzan a grupos de risco ou que convivan con grupos de risco (diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, mulleres embarazadas, maiores de 60 anos, insuficiencia renal crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40) deberá ser valorada pormenorizadamente polas familias e titores correspondentes. No caso de participar, esta circunstancia deberá constar expresamente na declaración responsable e no consentimento informado que se asinan antes de iniciar as actividades.

 

 1. Inscrición no programa
 • A inscrición e demais trámites administrativos desenvolverase preferentemente de forma dixital. As xestións presenciais serán dentro dos horarios establecidos e repectando a normas de seguridade: uso obrigatorio de máscara, distancia física,  hixienización de mans…

 

 1. Adecuación e reorganización de actividades presenciais
 • Priorizaranse, sempre que sexa posible, as actividades ao aire libre. De non ser posible, cada grupo contará cunha sala ou instalación propia.
 • Os espazos pechados que se utilicen serán amplos e estarán ben ventilados.
 • Procurarase que cada grupo teña o menor número de nenos e nenas posible, polo que a división dos grupos será estrita e tendo en conta a data de nacemento dos rapaces e rapazas inscritos. Poderá darse o caso de que rapaces e rapazas pertencentes a un mesmo curso escolar estean en grupos diferentes e non poderán facerse cambios.
 • Cada grupo contará cun monitor ou monitora responsable que velará polo respecto das medidas de distanciamento físico na medida do posible e evite aglomeracións. Controlará comportamentos e equipos sanitarios.
 • Evitarase a realización de actividades que impliquen contacto físico constante.
 • O uso da máscara será obrigatorio, ainda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal, a partir dos 6 anos, sendo recomendable tamén para os menores desta idade.
 • Cada participante deberá levar a súa merenda e auga. Estará prohibido compartila. No momento da merenda a media mañá os participantes e o equipo de traballo situaranse con distancia de seguridade de dous metros.

 

 1. Entrega e recollida de participantes
 • Cada grupo accederá á súa instalación correspondente pola entrada e no horario recomendado que se comunique para evitar aglomeracións. No caso de familias con participantes pertencentes a diferentes grupos, deberán deixar a cada neno/a na no seu grupo correspondente, aínda que sexan diferentes. Neste caso usarán a entrada polo portón principal da rúa Belvís e no mesmo horario.

 

Horarios recomendados de entrada e portas de acceso.

MAÑÁS INFANTÍS

GRUPO

ACCESO

HORARIO ENTRADA RECOMENDADO

HORARIO SAÍDA RECOMENDADO

PEQUENOS: 4 a 6 anos (nacidos entre 2017 e 2015)

Portón de Calzada de San Pedro

9.30-10.00

13.30-13.50

MEDIANOS: 6 a 8 anos (nacidos entre 2014 e 2013)

Portón principal de Rúa Belvís

9.30-10.00

13.30-13.50

MAÑÁS PRIMARIA E ESO

GRUPO

ACCESO

HORARIO ENTRADA RECOMENDADO

HORARIO SAÍDA RECOMENDADO

MAIORES 1: 8 a 11 anos (nacidos entre 2012 e 2010)

Portón principal de Rúa Belvís

9.00-9.30

13.50-14.10

MAIORES 2: 11 a 14 anos (nacidos entre 2009 e 2007)

Portón de Calzada de San Pedro

9.00-9.30

13.50-14.10

MAÑÁS XUVENÍS

GRUPO

ACCESO

HORARIO ENTRADA RECOMENDADO

HORARIO SAÍDA RECOMENDADO

De 14 a 17 anos (nacidos entre 2006 e 2004)

Portón principal de Rúa Belvís

9.20-09.50

13.40-14.00

 

 • A persoa responsable de cada grupo será a encargada de xestionar a recollida e a entrega dos rapaces e rapazas participantes.
 • Cada neno ou nena acudirá ás instalacións do Centro Don Bosco acompañado por unha única persoa adulta que deberá levar máscara, tanto na hora da entrada como na de recollida.
 • Os desprazamentos ata o lugar de celebración axustaranse ás recomendacións das autoridades sanitarias.

 

 1. Medidas de control de acceso para participantes e persoal:
 • Un participante ou persoa técnica responsable das actividades non deberá acudir á actividade se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade para respirar, etc.) que puidera estar asociada coa Covid-19.
 • O participante ou técnico non pode tomar parte na actividade se estivo en contacto estreito (convivintes, familiares e persoas que estivesen no mesmo lugar que un caso positivo mentres o caso presentaba síntomas a unha distancia menor de dous metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola Covid-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días.
 • Os pais/nais/titores legais deberán medir a temperatura dos participantes antes de saír da casa.
 • Os membros do equipo de educadores deberán medir a temperatura antes de saír da casa.
 • As persoas participantes poden, baixo a responsabilidade do seu pai/nai/titor/a legal, tomar parte na actividade se son vulnerables ou conviven cunha persoa que o sexa por: diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, mulleres embarazadas, maiores de 60 anos, insuficiencia renal crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40.

 

 1. Medidas de prevención da transmisión:
 • Os pais/nais/titores legais dos participantes deberán responsabilizarse da súa situación particular fronte á Covid-19, de tal forma que se algún presenta sintomatoloxía asociada non acudirá e comunicará esa circunstancia ao Centro Don Bosco: 981582243 – actividades@cxdonbosco.
 • A organización ensinará, fomentará e reforzará prácticas hixiénicas saudables entre o equipo de traballo e os diferentes participantes.
 • A organización difundirá previamente material informativo para o persoal e familias participantes.
 • Os protocolos establecidos e informados nestas bases serán de obrigado cumprimento para o equipo de responsables das actividades e para as familias participantes (nenos e nenas, pais, nais ou titores legais).
 • Intensificaranse as tarefas de limpeza e desinfección coas recomendacións das autoridades competentes nas diferentes guías que están publicadas, así como a seguridade e hixiene no traballo.
 • Colocaranse carteis coas medidas de hixiene e prevención nas instalacións para o coñecemento xeral, ubicándose en zonas clave de accesos, baños, etc.
 • As persoas participantes e a persoa responsable das actividades estarán distribuídas en grupos reducidos. 
 • Os monitores e monitoras só terán contacto cos seus grupos asignados previamente ao inicio de cada quenda.

Condicións persoais de hixiene e prevención obrigatorias

 • Debes medir a temperatura todos os días antes de saír da casa.
 • Se presentas calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que puidese estar asociada coa COVID-19 non debes acudir á actividade e contactar co teléfono 900 400 116 da Xunta de Galicia ou co teu centro de atención primaria.
 • Se estiveches en contacto estreito ou compartiches espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada, tampouco debes acudir ao teu posto de traballo ou á actividade, incluso en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días.
 • Se pertences ao colectivo de persoas vulnerables (descrito en puntos anteriores das bases) deberás poñelo en coñecemento do Centro Don Bosco no Consentimento informado.

 

 1. Medidas organizativas na actividade, de prevención e hixiene para toda as persoas participantes:
 • A organización levará a cabo a planificación tanto das actividades coma dos procedementos de traballo tentando manter na medida das posibilidades a distancia de seguridade, facendo especial incidencia na entrada e saída dos nenos e nenas participantes.
 • Nas zonas comúns se deberá asegurar a distancia interpersoal e evitar aglomeracións de persoal nestes puntos.
 • A planificación da actividade guiarase polo principio da minimización do risco.
 • Os nenos e nenas participantes a partir de seis anos deberán traer máscara cada día á actividade e usala de forma obrigatoria e será recomendable para os menores desta idade.
 • A organización realizará unha distribución dos nenos e nenas participantes en grupos reducidos, sempre en base a normativa vixente.
 • A organización realizará unha distribución dos nenos e nenas participantes en grupos reducidos. 
 • O monitor/a será o responsable de velar polo cumprimento das medidas adoptadas.
 • As actividades desenvolveranse prioritariamente en espazos ao aire libre. Cando se teñan que utilizar espazos pechados, priorizaranse aqueles que teñan unha ventilación suficiente.
 • Evitarase, na medida do posible, o uso de material compartido entre grupos.
 • As instalacións estarán limpas e acondicionadas cada día ao inicio da actividade.
 • A organización proverá aos participantes de produtos de hixiene necesarios (auga, xabón, solución hidroalcólica, panos desbotables).
 • Os nenos e nenas deberán traer a súa botella de auga cada día de xeito individual.
 • Os nenos e nenas non poderán compartir a comida que traian.
 • Os monitores e monitoras nesta edición non cambiarán de grupo e manteranse co mesmo grupo durante toda a quenda.
 • O director e o equipo de traballo farán unha labor de concienciación a través de obradoiros formativos en relación a diferentes cuestións de hixiene e prevención cos nenos e nenas:
  • Lavado frecuente de mans.
  • Forma de tusir ou esbirrar.
  • Evitar tocar a cara coas mans.
  • Uso de panos desbotables.
  • Uso do material.
 • Estableceranse protocolos para o lavado frecuente de mans.

 

Protocolo de actuación en caso de emerxencia ou risco de contaxio

ACTUACIÓN FRONTE A UN POSIBLE CASO DE COVID-19 NA ACTIVIDADE:

 1. Participante con síntomas:
 • A identificación dun posible caso sospeitoso da Covid-19 poderá realizarse de dúas maneiras:
  • Identificación por observación por parte dalgún membro do equipo de responsables das actividades.
  • Notificación por parte dunha familia.
 • Se se observan síntomas nalgunha persoa participante, o director da actividade informará á familia ou titores legais.
 • A persoa con sintomatoloxía illarase do resto do grupo e colocaráselle unha máscara.
 • A organización e a familia contactarán cos teléfonos habilitados (900 400 116) ou co centro de atención primaria para seguir os protocolos establecidos ao respecto.

 

 1. Actuación fronte a un caso confirmado de Covid-19 na actividade:

A entidade organizadora, en caso de confirmarse un caso, seguirá as instrucións das autoridades sanitarias en relación ao resto de participantes que tiveron contacto coa persoa afectada e seguiranse os seguintes pasos:

 • Confidencialidade da persoa.
 • Realizar unha trazabilidade dos contactos nos últimos días.
 • Paralización do grupo no que se atopaba o caso confirmado e notificación ás familias e ao resto de participantes.
 • Limpeza e desinfección das instalacións utilizadas polo grupo para que se poidan volver utilizar con garantía.

A entidade organizadora facilitará o traballo ás autoridades sanitarias para realizar o estudo de contactos e a valoración da suspensión parcial ou total da actividade.

 

 1. Reincorporación á actividade:

Tanto unha persoa participante como un traballador ou traballadora poderán reingresar na actividade cando teñan a alta do seu médico de atención primaria ou da CCAA.

Condicións de participación, declaración responsable, obriga de información e consentimento informado

As persoas participantes nas actividades de verán do Centro Don Bosco deberán mostrar a súa aceptación, por escrito e de forma previa, dos seguintes requisitos de participación (documento de aceptación das condicións de participación):

 1. Declaración responsable de non formar parte de grupos de risco nin convivir con grupo de risco. O/a participante constitúe grupos de risco nos seguintes casos:
  1. Persoa vulnerable: diabetes, enfermidade cardiovascular, incluída a hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, insuficiencia renal crónica, enfermidade hepática crónica severa ou obesidade mórbida IMC>40.
  2. Convive cunha persoa que sexa vulnerable: os mesmos casos que no punto anterior máis persoas maiores de 60 anos ou mulleres embarazadas.
  3. O/a participante non pode tomar parte na actividade se presenta calquera sintomatoloxía (tose, febre, dificultade ao respirar, etc.) que puidera estar asociada coa Covid-19.
  4. O/a participante non pode tomar parte na actividade se estivo en contacto estreito (convivintes, familiares e persoas que teñan estado no mesmo lugar que un caso positivo mentres o caso presentaba síntomas a unha distancia menor de 2 metros durante un tempo de polo menos 15 minutos) ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada por Covid-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espazo de polo menos 14 días. Durante ese período debe realizar un seguimento por se aparecen signos da enfermidade.
  5. O/a participante que presente condicións de saúde que os fagan máis vulnerables ante a Covid-19 de poderán tomar parte na actividade baixo a súa responsabilidade se a súa situación clínica así o permite. No documento de consentemento informado se deberá deixar constancia expresa desta circunstancia.
 2. Compromiso de notificación diaria do estado de saúde e de causa de ausencia.  
  1. Os/as pais/nais/titores legais dos participantes deberán comunicar diariamente o seu estado de saúde ao monitor/a responsable do seu grupo ao chegar á actividade.

  2. Os/as pais/nais/titores legais dos participantes deberán notificar as causas de ausencia no mesmo día chamando ao Centro Don Bosco ao 981582243 o por correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

  3. Se algunha persoa involucrada na actividade presenta sintomatoloxía asociada coa Covid-19 non acudirá e contactará co Centro Don Bosco.

 3. Sinatura do documento de aceptación das condicións de participación, coa aceptación das medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias e consentimento informado.

Este documento será de obrigatorio cumprimento no momento de iniciar as actividades. Deberá entregarse antes (vale o mesmo de inicio das actividades) debidamente cuberto e asinado.

 

 

 

Máis Que Apoio Escolar
Grupo Scout Khanhiwara
CD Bosco
CD Belvís
Espazo Lúdico Papaventos
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow